geoportal  Jędrzejów
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie –- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

dokumenty  do  pobrania

PDF Wniosek o wydanie: wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
XLS Wniosek o wydanie: wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
PDF Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
XLS Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
XLS Zgłoszenie prac geodezyjnych
XLS Zgłoszenie prac kartograficznych
 
PDF Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych
DOC Wzór zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
DOC Wzór protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik
DOC Wzór wniosku o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
DOC Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego - dla ZUS lub KRUS
DOC Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego - dla zakładu pracy
 
DOC Wzór wniosku o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej
DOC Uszczegółowienie wniosku o przedłożeniu projektu na naradzie koordynacyjnej (usytuowanie projektowanych przyłączy)
 
PDF Wzór dokumentu obliczenia opłaty
DOC Wzór licencji określającej zakres uprawnień licencjobiorcy, innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania, do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu
DOC Wzór licencji upoważniającej wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych / kartograficznych objętych obowiązkiem zgłoszenia
© 2013-2017
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie      {:Krzysiek Maziarz
12:00:00