geoportal  Jędrzejów
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie -- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

dokumenty  i  pliki  do  pobrania

DOC Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
DOC Zgłoszenie prac geodezyjnych
DOC Zgłoszenie prac kartograficznych
DOC Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych
DOC Wzór wniosku o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej
DOC Uszczegółowienie wniosku o przedłożeniu projektu na naradzie koordynacyjnej - usytuowanie przyłączy
DOC Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
DOC Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego - dla ZUS lub KRUS
DOC Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego - dla zakładu pracy
 
TXTwarstwy wzorcowe
w formacie TXT
EGiB     BDOT500     GESUT
TXTwarstwy wzorcowe
w formacie EwMapa
EGiB     BDOT500     GESUT

wnioski  dostępu  do  usług  portalu  PODGiK  Jędrzejów

DOC dla wykonawcy robót geodezyjnych – zgłoszenia prac geodezyjnych, pobieranie materiałów, korespondencja, płatności
DOC dla rzeczoznawcy majątkowego – dostęp do Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości, korespondencja, płatności
DOC dla innych podmiotów realizujących zadania publiczne – dostęp do Ewidencji Gruntów i Budynków
DOC dla pracownika gminy
dostęp do Ewidencji Gruntów i Budynków
DOC dla pracownika starostwa
dostęp do Ewidencji Gruntów i Budynków
Uwaga: 50% wniosków jest odrzucanych z powodu błędnego wypełnienia!  Niektóre wnioski wymagają załączników, o czym jest mowa w ich treści. Proszę wydrukować wniosek dwustronnie i w kolorze, oraz wypełnić wszystkie wymagane pola. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) proszę przesłać pocztą na adres widoczny obok      →      →
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku prześlemy mailem informację, umożliwiającą użytkowanie konta.
Wnioski cz.b., na pojedynczych kartkach, nieczytelne lub niekompletne będą rozpatrywane odmownie!
Najczęściej popełniane błędy: Brak załączników (jeśli są wymagane), nieczytelny podpis na drugiej stronie wniosku, brak wymaganych informacji, nieczytelny adres e-mail, wniosek wydrukowany na osobnych kartkach.
Starostwo Powiatowe
Wydział GKN
ul. Armii Krajowej 9
28-300 Jędrzejów
© 2013-2017
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie      {:Krzysiek Maziarz
12:00:00