geoportal  Jędrzejów
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie -- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

dokumenty  i  pliki  do  pobrania

DOC Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
DOC Zgłoszenie prac geodezyjnych
 
DOC Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych
DOC Wzór wniosku o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej
DOC Uszczegółowienie wniosku o przedłożeniu projektu na naradzie koordynacyjnej - usytuowanie przyłączy
DOC Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
DOC Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego - dla ZUS lub KRUS
DOC Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego - dla zakładu pracy
TXTwarstwy wzorcowe
w formacie TXT
EGiB     BDOT500     GESUT
TXTwarstwy wzorcowe
w formacie EwMapa
EGiB     BDOT500     GESUT

Wniosek o utworzenie indywidualnego konta dostępu do usług Systemu Informacji Przestrzennej

DOC[1]  podmiot świadczący usługi geodezyjne DOC[4]  rzeczoznawca – rejestr cen i wartości nieruchomości
DOC[2]  podmiot realizujący zadania publiczne DOC[5]  organy administracji publicznej
DOC[3]  zapytania komornicze, KCIK itp. DOC[6]  inne podmioty, wcześniej nie wymienione
Załączniki wymagane do składanego wniosku, opisane są w punkcie III.3 Regulaminu.

Wypełniony i podpisany wniosek z załącznikami proszę przesłać pocztą na adres widoczny obok      →
Po pozytywnym rozpatrzeniu wnioskodawca otrzyma informację e-mail, umożliwiającą użytkowanie konta.
Starostwo Powiatowe
Wydział GKN
ul. Armii Krajowej 9
28-300 Jędrzejów
© 2013-2018
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie      {:Krzysiek Maziarz
12:00:00