info

Informacje udostępnione systemie informacji przestrzennej Powiatu Jędrzejowskiego stanowią dostęp usług przeglądania i wyszukiwania, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. Nr 76 poz. 489 z późn. zm.).  Dane prezentowane w tym systemie oraz generowane z niego wydruki maja charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako oficjalny dokument, nie mogą również stanowić podstawy czynności administracyjnych i urzędowych oraz roszczeń względem właściciela systemu lub innych podmiotów.

Przed użyciem danych pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prezentowanych w niniejszych systemach należy nabyć licencję na ich wykorzystanie, zgodnie z wymogami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykorzystanie danych bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, podlega karze pieniężnej (art. 48a Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. 2015.520 t.j. z późn. zm.). Wykorzystanie danych w celach naukowych lub prywatnych możliwe jest w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).


e-Świętokrzyskie

 

Portal Geodety

 
 
 
 
 

wybrane elementy serwisu Portal Geodety -- usługi WMS

 

http://jedrzejow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php