geoportal  Jędrzejów
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie -- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

pracownicy  i  kompetencje

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

lokalizacja: ul. Armii Krajowej 9, pokoje od nr 18 do 28 znajdują się na I piętrze, PODGIK - parter i II piętro

godziny pracy: 7:30 – 15:30    telefony: (41)  386-32-38,  386-17-51,  386-58-00,  386-33-47 (PODGiK)    fax: (41)  386-75-11

Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy

Osoba lokal telefon adres e-mail
ANDRZEJ  DUTKIEWICZ 21 61

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

Osoba stanowisko zakres terytorialny / kompetencje lokal telefon adres e-mail
Dorota
Dziopa
Kierownik Referatu 20 69 pokaż e-mail
Edyta
Guździk
Inspektor Nagłowice
Wodzisław
20 51 pokaż e-mail
Anna
Kalisz
Inspektor Jędrzejów - obszar wiejski
Oksa
Sobków
19 68 pokaż e-mail
Milan
Gola
Referent Imielno
Małogoszcz - miasto i obszar wiejski
19 68 pokaż e-mail
Joanna
Kałka
Inspektor Jędrzejów - miasto

Systemy Informacji Przestrzennej
geoPortal - Portal Geodety
rejestr cen i wartości nieruchomości (RCiWN)
zapytania komornicze
18 49 pokaż e-mail
Karolina
Łabędzka
Inspektor Słupia; Sędziszów - miasto i obszar wiejski 18 59 pokaż e-mail
Ernest
Rymarczyk
Inspektor zmiana kwalifikacji użytków; postępowania administracyjne w sprawie ewidencji gruntów i klasyfikacji gleboznawczej 25 55 pokaż e-mail

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Osoba stanowisko zakres terytorialny / kompetencje lokal telefon adres e-mail
Zofia
Krzemień
Inspektor obsługa złoszeń robót geodezyjnych

prowadzenie wszystkich spraw
związanych z powiatowym zasobem
geodezyjnym i kartograficznym
parter 62 pokaż e-mail
Małgorzata
Marcinkowska
Inspektor 52 pokaż e-mail
Aleksandra
Filipowicz
Referent 53 pokaż e-mail
Urszula
Musiał
Podinspektor prowadzenie wszystkich spraw
związanych z powiatowym zasobem
geodezyjnym i kartograficznym
II p. 23 pokaż e-mail
Rafał
Piasecki
Referent pokaż e-mail

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Osoba stanowisko zakres terytorialny / kompetencje lokal telefon adres e-mail
Rafał
Krzemień
Kierownik Referatu wywłaszczenia, gospodarowanie zasobem powiatowym i Skarbu Państwa, postępowania administracyjne w/s nabycia przez Powiat prawa własności nieruchomości (drogi), zwrot wywłaszczonych nieruchomości, określanie odszkodowań za wywłaszczanie nieruchomości, uznawanie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową lub mienie gminne, ustalanie wielkości udziałów a także osób uprawnionych do udziału we wspólnocie 26 56 pokaż e-mail
Daniela
Ziębińska
Inspektor wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rekultywacja i zagospodarowanie gruntów 27 57 pokaż e-mail
Małgorzata
Bania
Inspektor zwrot działek dożywotnich i siedliskowych, postępowania dot. szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ograniczanie w drodze decyzji praw rzeczowych przez udzielenie zezwolenia na prowadzenie urządzeń podziemnych, naziemnych i nadziemnych, ustalanie odszkodowań za tereny zajęte pod realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 26 56 pokaż e-mail
Michał
Kałka
Podinspektor regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu w księgach wieczystych, doprowadzanie do zgodności ewidencji gruntów ze stanem ujawnionym w księgach wieczystych, potwierdzenie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami RP, aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie 26 56 pokaż e-mail

Narady Koordynacyjne  (dawniej: Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej)

Osoba stanowisko zakres terytorialny / kompetencje lokal telefon adres e-mail
Karolina
Łabędzka
Inspektor uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 18 59 pokaż e-mail

SIP

Osoba stanowisko zakres terytorialny / kompetencje lokal telefon adres e-mail
Urszula
Krzemień
Referent 28 60 pokaż e-mail

geoinformatyk

geoin4

Osoba lokal telefon adres e-mail
Krzysztof
Maziarz
28 60 pokaż e-mail
© 2013-2018
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie      {:Krzysiek Maziarz
12:00:00