geoportal  Jędrzejów
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie -- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

pracownicy  i  kompetencje

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

lokalizacja: ul. Armii Krajowej 9, pokoje od nr 18 do 28 znajdują się na I piętrze, PODGIK na parterze

godziny pracy: poniedziałki 8:30 – 16:30, pozostałe dni robocze 7:30 – 15:30

telefony: (41)  386-32-38,  386-17-51,  386-58-00,  386-33-47 (PODGiK)    fax: (41)  386-75-11

 

Osoba zakres terytorialny / kompetencje lokal telefon adres e-mail

Andrzej  Dutkiewicz

Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy

18 61
Izabela Ozga Sekretariat 18 49 pokaż e-mail

Referat Katastru i Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu

Osoba zakres terytorialny / kompetencje lokal telefon adres e-mail
Dorota
Dziopa
Kierownik Referatu 20 69 pokaż e-mail
Edyta
Guździk
Nagłowice
Wodzisław
20 51 pokaż e-mail
Anna
Kalisz
Jędrzejów - obszar wiejski
Oksa
Sobków
19 68 pokaż e-mail
Milan
Gola
Imielno
Małogoszcz - miasto i obszar wiejski
19 68 pokaż e-mail
Joanna
Kałka
Jędrzejów - miasto
projekt e-geodezja
21 49 pokaż e-mail
Karolina
Łabędzka
Słupia; Sędziszów - miasto i obszar wiejski 21 59 pokaż e-mail
Ernest
Rymarczyk
zmiana kwalifikacji użytków; postępowania administracyjne w sprawie ewidencji gruntów i klasyfikacji gleboznawczej 25 55 pokaż e-mail
Urszula
Krzemień
projekt e-geodezja
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
zapytania komornicze, rejestr cen i wartości nieruchomości (RCiWN)
25 55 pokaż e-mail
Karolina
Łabędzka
Narady Koordynacyjne  (dawniej: Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej)
uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
24 59 pokaż e-mail
Renata
Włodarczyk
24 59 pokaż e-mail
Urszula
Musiał
Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu
Budynki i Adresy
Baza Danych Obiektów Topograficznych
Sala Narad
Ip.
23 pokaż e-mail
Rafał
Piasecki
pokaż e-mail
Katarzyna
Sufin
pokaż e-mail

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Osoba zakres terytorialny / kompetencje lokal telefon adres e-mail
Zofia
Krzemień
obsługa złoszeń robót geodezyjnych

prowadzenie wszystkich spraw
związanych z powiatowym zasobem
geodezyjnym i kartograficznym
parter 62 pokaż e-mail
Małgorzata
Marcinkowska
52 pokaż e-mail
Magdalena
Foltyn
53 pokaż e-mail

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Osoba zakres terytorialny / kompetencje lokal telefon adres e-mail
Rafał
Krzemień
Kierownik Referatu
wywłaszczenia, gospodarowanie zasobem powiatowym i Skarbu Państwa, postępowania administracyjne w/s nabycia przez Powiat prawa własności nieruchomości (drogi), zwrot wywłaszczonych nieruchomości, określanie odszkodowań za wywłaszczanie nieruchomości, uznawanie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową lub mienie gminne, ustalanie wielkości udziałów a także osób uprawnionych do udziału we wspólnocie
26 56 pokaż e-mail
Daniela
Ziębińska
wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rekultywacja i zagospodarowanie gruntów 27 57 pokaż e-mail
Małgorzata
Bania
zwrot działek dożywotnich i siedliskowych, postępowania dot. szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ograniczanie w drodze decyzji praw rzeczowych przez udzielenie zezwolenia na prowadzenie urządzeń podziemnych, naziemnych i nadziemnych, ustalanie odszkodowań za tereny zajęte pod realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 26 56 pokaż e-mail
Michał
Kałka
regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu w księgach wieczystych, doprowadzanie do zgodności ewidencji gruntów ze stanem ujawnionym w księgach wieczystych, potwierdzenie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami RP, aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie 26 56 pokaż e-mail
Monika
Kałka
prowadzenie Krajowego Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa 26 56 pokaż e-mail

geoinformatyk

geoin4

Osoba kompetencje lokal telefon adres e-mail
Krzysztof
Maziarz
infrastruktura IT, systemy operacyjne i geoinformatyczne
System Informacji Przestrzennej Powiatu Jędrzejowskiego [geoPortal]
28 60 pokaż e-mail
© 2013-2018
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie      {:Krzysiek Maziarz
12:00:00