geoportal  Jędrzejów
POWIAT  JĘDRZEJOWSKI

powrót  →  informacja przestrzenna

Regulamin korzystania z usług Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Jędrzejowskiego
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Jędrzejowskiego nr 79/2017 z dnia 07.11.2017r., z późn. zm.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia mają następujące znaczenie:

Regulamin – niniejsze zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów witryny internetowej www.geo2602.pl.

System Informacji Przestrzennej Powiatu Jędrzejowskiego, zwany dalej „geoportalem”– utworzony i utrzymywany przez Starostę Jędrzejowskiego, jako punkt dostępu do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1382 z póżn.zm.), w pełnym zakresie tematycznym i terytorialnym, jaki jest dostępny pod adresem internetowym www.geo2602.pl.

Część publiczna geoportalu – usługi i informacje dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym regulaminie.

Część niepubliczna geoportalu – usługi i informacje dostępne bezpłatnie lub odpłatnie podmiotom uprawnionym, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów i określonych w niniejszym regulaminie.

Infrastruktura informacji przestrzennej – opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury. Obejmuje występujące w postaci elektronicznej zbiory danych przestrzennych odnoszące się do terytorium Powiatu Jędrzejowskiego lub z nim powiązane.

Dane przestrzenne – dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego, które stanowi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, gromadzony i przechowywany w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej [PODGiK] Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

Usługi danych przestrzennych – usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.

Zbiór danych przestrzennych – rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.

Metadane systemu informacji przestrzennej – informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiające odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług.

Organ administracji – organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego albo inny podmiot, gdy jest powołany na mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska.

Usługodawca – Starosta Powiatu Jędrzejowskiego, który tworzy i utrzymuje geoportal systemu informacji przestrzennej.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, organ administracji albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów geoportalu.

Licencja – uprawnienia Usługobiorcy określone w art. 40c. ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1629 z póżn.zm.), dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu danych przestrzennych.

I.  Informacje ogólne

II.  Rodzaje i zakres świadczonych usług

III.  Warunki i zasady korzystania z danych i usług przez Usługobiorców

IV.  Postanowienia końcowe

powrót  →  informacja przestrzenna

Wypełniając obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie RODO* oraz ustawy o ochronie danych osobowych i dbając o Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych będzie Starosta Jędrzejowski (dalej: my). Mamy siedzibę w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83, kod pocztowy 28-300. Możesz z nami się skontaktować telefonicznie: 41 386-37-41 lub mailowo: powiat@powiatjedrzejow.pl. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który będzie monitorował i nadzorował przetwarzanie Twoich danych i możesz się z nim skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 41 386-37-41, lub za pomocą poczty elektronicznej – email: mariusz.piskorczyk@powiatjedrzejow.pl Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane w związku z czynnościami w zakresie postępowania administracyjnego oraz archiwizacji dokumentacji związanych z tym postępowaniem. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO* tj. na podstawie przepisów prawa wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego i archiwizacji dokumentacji. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonać zakres naszych zobowiązań wobec Pani/Pana. Możemy przekazać Pani/Pana dane podmiotom na podstawie przepisów prawa. Twoje dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
Przysługuje Ci prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest obowiązkowe zgodnie z wymogiem prawnym, a ich niepodanie może powodować brak realizacji celu przetwarzania.
*RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

© 2013-2019
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie      {:Krzysiek Maziarz
12:00:00